Wednesday, June 9, 2010

Thế giới hai người
Tôi rất thích tưởng tượng về một thế giới chỉ có hai người.


Nói chính xác hơn, toàn bộ thế giới của tôi sẽ chỉ có người ấy, chỉ dành cho người ấy.


Tương tự thế, toàn bộ thế giới của người ấy cũng sẽ chỉ có tôi, chỉ dành cho tôi.


Tức là, người ấythế giới của tôi.


tôi, là thế giới của người ấy.Như thế, thật hay.
.JJ.


No comments:

Post a Comment