Monday, August 22, 2011

Never been loved
em biết không,
Chúa đã bỏ loài người
Phật đã bỏ loài người
vậy thì tình yêu, liệu sẽ cứu chuộc được điều gì?

.JJ.

No comments:

Post a Comment