Friday, September 28, 2012

bài thơ giữa ngày
giá mà phân thân ra được
để tự mình yêu lấy mình
thế gian chẳng ai phải khổ
nhân loại chắc sẽ hòa bình

. JJ .

No comments:

Post a Comment