Monday, March 14, 2011

Em chẳng có gì

Muốn nấu món hầm cho anh mà không có nồi.
Muốn đan chiếc khăn cho anh mà chẳng có len.
Muốn viết một bài thơ tặng anh mà không có bút.
Muốn yêu anh mà chẳng có tấm lòng.
.


No comments:

Post a Comment