Monday, July 25, 2011

Nụ hôn cuối
có vị của một điếu thuốc

đắng

và buồn(First Love - Utada Hikaru)

No comments:

Post a Comment