Saturday, November 12, 2011

Vụn


"Mỗi người đều bận đi những ngả đường khác nhau. Nhưng tôi là một người không bao giờ chuẩn bị. Không chuẩn bị tiến lên. Cũng không chuẩn bị lùi lại."

- Đảo tường vy -

No comments:

Post a Comment